Donacions i Herències: Legislació i impostos vigents

Butlletí de notícies

 • Categories
 • Donaciones y herencias: Iegislación e inmpuestos.

  Una pregunta que s’efectua habitualment és: què és millor deixar l’habitatge en herència o donar-? No hi ha una resposta única i correcta, ja que la legislació que existeix enfront dels impostos que es deriven de la donació i de l’herència és estatal, però les comunitats autònomes tenen la competència de fixar bonificacions. Per tant, tot dependrà de la comunitat autònoma en la qual es liquidi l’impost.

  La base imposable en la qual recauen dos impostos és el valor de l’habitatge. Sobre aquest valor es realitza la liquidació de l’impost.

  Quins impostos es paguen?

  1. Impost de Successions i Donacions: tant en les successions com en les donacions, el subjecte passiu, qui ha de pagar l’impost, és qui rep el bé. És a dir, l’hereu o el receptor de la donació. A Catalunya aquest impost té bonificacions:

  a. Successions: per cònjuges o fills reducció del 95% fins al límit de 500.000 € (valor del bé)
  b. Donacions: 95% fins a 60.000 € (valor del bé)

  2. IRPF: haurà de pagar aquest impost qui realitza la donació o qui mor deixant una herència. En cas d’herència, per raons òbvies està exempt de pagar aquest impost, ja que qui rep el patrimoni seran sempre els hereus.

  3. Plusvàlua Municipal o Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana: En cas d’herència, qui ha de pagar aquest impost són els hereus. I en cas de donació qui la rep.

  Aspectes a tenir en compte

  Ubicació de l’immoble i residència habitual:

  En el cas d’una herència, l’impost de successions es liquida a la comunitat autònoma on residia el difunt. Per residència s’entén, la seva residència habitual durant els darrers 5 anys. En cas de portar residint en un lloc, per exemple, 2 anys, es tindria en compte, la residència habitual prèvia a aquest canvi. Això és independent a on viuen els hereus.

  En cas d’una donació, l’impost de donacions es pagarà a la Comunitat Autònoma on estigui ubicat l’immoble, amb independència de la residència habitual del donant i donatari.

  Exemple: Si una persona resideix en una comunitat autònoma on les bonificacions per parentiu no són molt beneficioses i té un immoble en un altre lloc en el qual hi ha bonificacions en cas de donació. Seria més rendible fer una donació de l’immoble que donar-lo en herència.

  Grau de parentiu dels hereus:

  La llei estatal regula reduccions sobre la base de l’edat dels hereus i el grau de parentiu d’aquests amb el mort o donant. Si la persona que hereta o rep la donació té un grau de parentiu molt distant, no tindrà reduccions i la transmissió serà molt cara en gairebé totes les comunitats.

   

  Deixa un comentari

  L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *